தமிழ் தளும்பு யின் அர்த்தம்

தளும்பு

வினைச்சொல்தளும்ப, தளும்பி