தமிழ் தவமிரு யின் அர்த்தம்

தவமிரு

வினைச்சொல்-இருக்க, -இருந்து