தமிழ் தவறிப்போ யின் அர்த்தம்

தவறிப்போ

வினைச்சொல்-போக, -போய்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு காணாமல்போதல்.

    ‘பேனா வழியில் தவறிப்போய்விட்டது’
    ‘திருவிழாவில் குழந்தை தவறிப்போய்விட்டது’