தமிழ் தவிட்டுப்பாண் யின் அர்த்தம்

தவிட்டுப்பாண்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அரிசியின் தவிட்டில் தயாரிக்கப்படும் ரொட்டி.