தமிழ் தவிப்பாறு யின் அர்த்தம்

தவிப்பாறு

வினைச்சொல்

வட்டார வழக்கு