தமிழ் தவிர்ந்த யின் அர்த்தம்

தவிர்ந்த

இடைச்சொல்

  • 1

    ‘நீங்கலான’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்.

    ‘வீடு தவிர்ந்த ஏனைய சொத்துகள்’