தா -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தா1தா2

தா1

வினைச்சொல்தர, தந்து

தா -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தா1தா2

தா2

துணை வினைதர, தந்து