தமிழ் தாம்பூலம் போடு யின் அர்த்தம்

தாம்பூலம் போடு

வினைச்சொல்போட, போட்டு

  • 1

    வெற்றிலைபாக்கு போடுதல்.