தார் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தார்1தார்2தார்3தார்4

தார்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (வாழையின்) குலை.

தார் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தார்1தார்2தார்3தார்4

தார்2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (சாலை போடப் பயன்படுத்தும்) சூடுபடுத்தினால் இளகக்கூடிய தன்மை கொண்ட, நிலக்கரியிலிருந்து கிடைக்கும் பிசுபிசுப்பான கறுப்பு நிறப் பொருள்.

தார் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தார்1தார்2தார்3தார்4

தார்3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (துணி, காகிதம் போன்ற பொருள் துண்டாகும்போது) அகலம் குறைந்த நீண்ட பட்டை.

  ‘துணியை இரண்டு தாராகக் கிழித்துக் காயத்தில் கட்டுப்போட்டாள்’
  ‘புகையிலையைத் தார்தாராக நறுக்கித் தொங்கவிட்டிருந்தார்கள்’

தார் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தார்1தார்2தார்3தார்4

தார்4

பெயர்ச்சொல்