தமிழ் தாறுமாறான யின் அர்த்தம்

தாறுமாறான

பெயரடை

  • 1

    முறையும் ஒழுங்கும் இல்லாத.

    ‘தாறுமாறான விலையேற்றம்’

  • 2

    தரக்குறைவான.