தமிழ் தாலியறு யின் அர்த்தம்

தாலியறு

வினைச்சொல்-அறுக்க, -அறுத்து

  • 1

    (கணவனின் மரணத்தால் தாலி நீக்கப்பட்டு) விதவை ஆதல்.