தமிழ் தாளிசா யின் அர்த்தம்

தாளிசா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    பிரியாணிக்குத் தொட்டுக்கொள்ளும் ஒரு வகைக் குழம்பு.