தமிழ் தாழமுக்கம் யின் அர்த்தம்

தாழமுக்கம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குறைந்த காற்றழுத்தம்.