தாவணி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தாவணி1தாவணி2

தாவணி1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (இளம் பெண்கள் அணியும்) ஒரு சுற்றே வரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும், சேலையின் பாதி நீளத்திற்கும் குறைவான ஆடை.

தாவணி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தாவணி1தாவணி2

தாவணி2

பெயர்ச்சொல்