தமிழ் தாவரவியல் யின் அர்த்தம்

தாவரவியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தாவரங்களைப் பற்றி விவரிக்கும் அறிவியல் துறை.