தமிழ் திகீரென் யின் அர்த்தம்

திகீரென்

வினைச்சொல்-என, -என்று