தமிழ் திகீரென் யின் அர்த்தம்

திகீரென்

வினைச்சொல்

  • 1

    காண்க: பகீர்-என்