தமிழ் திடுக்கிடு யின் அர்த்தம்

திடுக்கிடு

வினைச்சொல்திடுக்கிட, திடுக்கிட்டு

  • 1

    (எதிர்பாராத செயலினால் அல்லது பயம் அளிக்கக் கூடிய ஒன்றினால்) திடீரென்று அதிர்ச்சியடைதல்.

    ‘பின்னாலிருந்து நாய் குரைத்ததும் திடுக்கிட்டுப்போனார்’