தமிழ் திபுதிபுவென்று யின் அர்த்தம்

திபுதிபுவென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: திமுதிமு- என்று