தமிழ் திபுதிபுவென்று யின் அர்த்தம்

திபுதிபுவென்று

வினையடை