தமிழ் திருச்சபை யின் அர்த்தம்

திருச்சபை

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு

    காண்க: சபை