தமிழ் திருடுபோ யின் அர்த்தம்

திருடுபோ

வினைச்சொல்-போக, -போய்