தமிழ் திருநீராட்டு யின் அர்த்தம்

திருநீராட்டு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு