தமிழ் திருநீற்று புதன் யின் அர்த்தம்

திருநீற்று புதன்

பெயர்ச்சொல்கிறித்