தமிழ் திருவாசிகை யின் அர்த்தம்

திருவாசிகை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு திருவாட்சி.