தமிழ் திருஷ்டி சுற்று யின் அர்த்தம்

திருஷ்டி சுற்று

வினைச்சொல்சுற்ற, சுற்றி