தமிழ் திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் யின் அர்த்தம்

திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்

பெயர்ச்சொல்