தமிழ் துக்கம் கேள் யின் அர்த்தம்

துக்கம் கேள்

வினைச்சொல்கேட்க, கேட்டு