தமிழ் துகையல் யின் அர்த்தம்

துகையல்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு