தமிழ் துஞ்சு யின் அர்த்தம்

துஞ்சு

வினைச்சொல்துஞ்ச, துஞ்சி

உயர் வழக்கு