தமிழ் துடியாக யின் அர்த்தம்

துடியாக

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சுறுசுறுப்பாக; துடிப்பாக.

    ‘துடியாக வேலை செய்வான். அதில் குறையே சொல்ல முடியாது’