தமிழ் துடியான யின் அர்த்தம்

துடியான

பெயரடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சுறுசுறுப்பான; துடிப்பான.

    ‘துடியான பையன்’