தமிழ் துத்தம் யின் அர்த்தம்

துத்தம்

பெயர்ச்சொல்

தமிழ் துத்தம் யின் அர்த்தம்

துத்தம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    (தமிழிசையில்) ஏழு ஸ்வரங்களில் இரண்டாவது ஸ்வரமான ‘ரி’யைக் குறிப்பது.