துத்தம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : துத்தம்1துத்தம்2

துத்தம்1

பெயர்ச்சொல்

துத்தம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : துத்தம்1துத்தம்2

துத்தம்2

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    (தமிழிசையில்) ஏழு ஸ்வரங்களில் இரண்டாவது ஸ்வரமான ‘ரி’யைக் குறிப்பது.