துதி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

துதி1துதி2

துதி1

வினைச்சொல்துதிக்க, துதித்து

 • 1

  ஒரு நிகழ்ச்சி, வழிபாடு, படைப்பு ஆகியவற்றின் தொடக்கத்தில் இறைவன் அருளை வேண்டிப் பாடுதல்; வழிபடுதல்.

  ‘அக்காலத்தில் புலவர்கள் கலைமகளைத் துதித்து ஒரு பாடல் இயற்றுவது வழக்கம்’
  ‘கர்த்தரின் மகிமையைத் துதித்து ஜெபம் செய்தார்’

துதி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

துதி1துதி2

துதி2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  ஒரு நிகழ்ச்சி, வழிபாடு, படைப்பு ஆகியவற்றின் தொடக்கத்தில் இறைவன் அருளை வேண்டிப் பாடும் பாடல்.

  ‘கலைமகளுக்கும் விநாயகருக்கும் முதலில் துதி சொல்வோம்’