தமிழ் துதிகை குமாரத்தி யின் அர்த்தம்

துதிகை குமாரத்தி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பெரும்பாலும் திருமண அழைப்பிதழில் குறிப்பிடும்போது) இரண்டாவது பெண்.