தமிழ் துன்புறு யின் அர்த்தம்

துன்புறு

வினைச்சொல்துன்புற, துன்புற்று

உயர் வழக்கு