தமிழ் தும்புக்கட்டை யின் அர்த்தம்

தும்புக்கட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நீண்ட கைப்பிடி வைத்த துடைப்பம்.