தமிழ் துயர் யின் அர்த்தம்

துயர்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு