துயில் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : துயில்1துயில்2

துயில்1

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உறங்குதல்; தூங்குதல்.

    ‘ஆல் இலை மேல் துயிலும் கண்ணன் படம் சுவரில் தொங்கியது’

துயில் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : துயில்1துயில்2

துயில்2

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உறக்கம்; தூக்கம்.