தமிழ் துறுதுறு யின் அர்த்தம்

துறுதுறு

வினைச்சொல்துறுதுறுக்க, துறுதுறுத்து