தமிழ் துறுதுறுவென்று யின் அர்த்தம்

துறுதுறுவென்று

வினையடை