தமிழ் துறுதுறுவென்று யின் அர்த்தம்

துறுதுறுவென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: துருதுரு- என்று