தமிழ் துள்ளு மண்டை யின் அர்த்தம்

துள்ளு மண்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் ஆறு அங்குல நீளத்தில் செதிள்களோடு இருக்கும் (உணவாகும்) வெளிர் சிவப்பு நிறச் சிறிய கடல் மீன்.