தமிழ் துவக்கிவை யின் அர்த்தம்

துவக்கிவை

வினைச்சொல்-வைக்க, -வைத்து