தமிழ் துவாலை யின் அர்த்தம்

துவாலை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு இழைகள் மேலெழுந்திருக்கும், நெருக்கமாக நெய்யப்பட்ட துண்டு.