தமிழ் தூக்கணம் யின் அர்த்தம்

தூக்கணம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தொங்கட்டான்.