தமிழ் தூக்கிப் பிடி யின் அர்த்தம்

தூக்கிப் பிடி

வினைச்சொல்பிடிக்க, பிடித்து