தமிழ் தூக்குமாட்டிக்கொள் யின் அர்த்தம்

தூக்குமாட்டிக்கொள்

வினைச்சொல்-கொள், -கொள்ள

வட்டார வழக்கு