தமிழ் தூக்குமாட்டிக்கொள் யின் அர்த்தம்

தூக்குமாட்டிக்கொள்

வினைச்சொல்

வட்டார வழக்கு