தமிழ் தூபக்கிண்ணி யின் அர்த்தம்

தூபக்கிண்ணி

பெயர்ச்சொல்