தமிழ் தூபமிடு யின் அர்த்தம்

தூபமிடு

வினைச்சொல்-இட, -இட்டு

உயர் வழக்கு