தமிழ் தூபமிடு யின் அர்த்தம்

தூபமிடு

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு