தமிழ் தூரப்பார்வை யின் அர்த்தம்

தூரப்பார்வை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அருகிலிருப்பது கண்ணுக்குத் தெளிவாகத் தெரியாத பார்வைக் குறை; சற்றுத் தொலைவில் இருப்பது மட்டுமே தெரியும் நிலை.