தமிழ் தூரம் தாண்டுதல் யின் அர்த்தம்

தூரம் தாண்டுதல்

பெயர்ச்சொல்