தமிழ் தூள்பரத்து யின் அர்த்தம்

தூள்பரத்து

வினைச்சொல்-பரத்த, -பரத்தி

பேச்சு வழக்கு