தமிழ் தூள்பரத்து யின் அர்த்தம்

தூள்பரத்து

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு